Priešmokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V – 1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija); Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-86 „Dėl 2016-2017 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“.
  2. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus mokykloje veikia mišraus amžiaus vaikų priešmokyklinio ugdymo grupė “Saulutė”;

2.1. priešmokyklinė ugdymo grupė dirba pagal III modelį;

2.2. ugdymas vyksta lenkų kalba;

2.3. priešmokyklinėje ugdymo grupėje ugdomi  mišraus amžiaus vaikai (3-6 metų);

2.4. ugdymo procesas diferencijuojamas ir pritaikomas skirtingo amžiaus vaikams;

2.5. grupės veiklos trukmė per dieną – 10,5 val.;

2.6. priešmokyklinio ugdymo grupė prie pradinių klasių nejungiama;

2.7. priešmokyklinės ugdymo grupės ugdymo plane nustatytų atostogų metu, kai nevykdoma priešmokyklinė ugdomoji veikla, organizuojamas vaikų laisvalaikis ir priežiūra.

  1. Priešmokyklinį ugdymą mokykla organizuoja pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE

Data Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius Laivų vietų skaičius Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

Mišri grupė „Saulutė“

Laivų vietų skaičius
2016-09-01 1
2017-01-01 1