PIT

 

PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKAS

 

PIT paslaugų tikslai

  1. Supažindinti konsultuojamuosius (mokinius, tėvus, mokytojus) su įvairiomis profesijomis, su šių profesijų psichologiniais, medicininiais, socialiniais, ekonominiais ir kitais reikalavimais asmeniui bei kvalifikacijai.
  2. Padėti mokiniui priimti geresnius sprendimus dėl norimos profesijos, išmokyti planuoti ir plėtoti profesinę karjerą.
  3. Integruoti profesinį informavimą į mokomuosius dalykus, projektus, neformalaus ugdymo praktikumus.
  4. Konsultuoti klasių auklėtojus bei suteikti jiems pagalbą konsultuojant moksleivius.

PIT paslaugų uždaviniai

  1. Individualiai ir grupėmis konsultuoti mokinius ir padėti atskleisti jų asmenines savybes, gebėjimus, norus bei pasirenkamos profesinės karjeros perspektyvas.
  2. Rinkti, analizuoti, sisteminti ir teikti informaciją apie: profesijas bei joms keliamus reikalavimus; darbo rinką, atitinkamų profesijų specialistų paklausą; profesinį rengimą; universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų bei kolegijų studijų programas, įgyjamas specialybes ir įsidarbinimo perspektyvas.
  3. Naudojant informacines technologijas mokyti mokinius: savarankiškai pažinti save (naudojant testus); ieškoti informacijos apie mokymo įstaigas, profesijas, darbo rinkos dinamiką; tinkamai pateikti save darbdaviui (CV rašymas).
  4. Dalyvauti įvairiuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir projektuose, susijusiuose su profesiniu informavimu ir konsultavimu.
  5. Informuoti apie Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS), kitas informacines sistemas ir profesinio informavimo šaltinius

 

VEIKLOS METODAI IR BŪDAI

 

Vaizdinių priemonių demonstravimas. Vaizdinė informacija padeda geriau įsiminti ir suvokti reiškinius, todėl profesiniam informavimui yra pasitelkiamos kuo įvairesnės vaizdinės priemonės (televizijos laidos, vaizdajuostės, paveikslai, schemos, diagramos ir kt.).

Verbaliniai (žodiniai) metodai – tai pokalbiai, pasakojimai, paskaitos ir pan. Žodžio vartojimo metodika siekia įtikinamumo, aiškumo aptariamais klausimais, ugdo mokinių mąstymą ir pažiūras. Profesinis informavimas neįmanomas be gyvo pasakojimo, nes informavimo prasmė slypi ne tik žinių pateikime, bet kartu ir ugdyme sužadinant klausytojo interesus, emocijas. Paskaita – tai informavimo forma, kurios metu dažniausiai vienas žmogus perduoda tam tikros srities informaciją žodžiu.

Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) – tai techninė įranga, skirta informacijai apdoroti, ir programinė įranga, bei metodai, kuriais kuriama, tvarkoma bei skleidžiama informacija (kompiuteriai, televizija, internetas ir kt.). IKT atveria platesnes galimybes rinkti, apdoroti ir teikti reikalingą informaciją.

Praktinė veikla – pasitelkiant praktinę veiklą, kaip profesinio informavimo tikslą, labai svarbu tinkamai apibendrinti ir įvertinti minėtos praktinės veiklos rezultatus. Mokiniai turi suvokti ir įvertinti savo praktinio darbo reikšmę, įvertinti savo darbo kokybę, kad galėtų atskleisti polinkius, gebėjimus. Praktinės veiklos rezultatų apibendrinimas padeda jiems savarankiškai tai atlikti.

Profesinis informavimas klasės valandėlių metu svarbus tuo, kad galima išsiaiškinti mokinių poreikius profesinio informavimo srityje, sudaryti renginių bei priemonių planą, skatinti dalyvauti įvairiuose profesinio informavimo renginiuose.

 

 

SIEKIAMAS REZULTATAS

 

Mokiniams bus suteikta informacija apie profesijų ypatumus, darbo rinką, tolesnio mokymosi galimybes. Taip pat susipažins su Lietuvos ūkio šakomis bei su jomis susijusia darbo aplinka, vykdoma veikla. Atliekant profesinio kryptingumo testus, įvairias praktines užduotis, bus atskleisti mokinių interesai, polinkiai ir gebėjimai. Renkant ir apdorojant reikalingą medžiagą gebės naudotis informacinėmis komunikacijos technologijomis.