Dabartis

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-113 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano dalinio pakeitimo“ ir 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T3-231″Dėl kai kurių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų vidaus struktūros pertvarkymo ir reorganizavimo“ nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykla yra reorganizuojama prijungimo būdu prie Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos ir toliau veiklą tęs kaip Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla- daugiafunkcis centras. 

SPRENDIMAS DEL PRIJUNGIMO PRIE KOSTKOS, 2017-03-31

SPRENDIMAS DEL PRIJUNGIMO, 2017-05-26 T3-231

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-57 „Dėl Vilniaus r. Visalaukės pagrindinės mokyklos paskirties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, yra pakeista mokyklos paskirtis ir pavadinimas į Vilniaus r. Visalaukės mokyklą- daugiafunkcį centrą. 

SWScan00302

    Vilniaus r. Visalaukės mokyklos- daugiafunkcio centro nuostatai Juridinių asmenų registre yra įregistruoti 2014 m. kovo 26 d.

      Šiuo metu mokykla- daugiafunkcis centras turi puikias sąlygas vaikų ugdymui. 2005-2006 metais mokyklos pastatas buvo renovuotas: apšiltintos pastato sienos, stogas, pakeista šidymo sistema, pastatyta sporto salė, valgykla, pradinių klasių priestatas. Projekto vertė- 1,74 mln. Lt. Projektą finansavo Vilniaus rajono savivaldybė ir draugija „Wspolnota Polska“.

     2011 m. renovuotas nenaudojamas mokyklos pastatas, adresu Jaunimo g. 2, siekiant jį pritaikyti bendruomenės veiklai. Sutvarkyta aplinka, apšviesta pagrindinė gatvė ir įrengta dirbtinės dangos sporto aikštelė prie mokyklos. 2014 m. centras aprūpintas baldais bei įranga. Projektų vertė- 1,019 mln. Lt. Projektai finansuoti iš Europos Sąjungos, valstybės ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Šiuo metu renovuotame pastate vyksta technologijų pamokos, veikia Vilniaus rajono centrinės bibliotekos Visalaukės skyrius bei Paberžės ambulatorijos Visalaukės skyrius.

     Visalaukės mokykla- tai švietimo įstaiga, lenkiškumo židinys. Auklėjime ir ugdyme nuoširdžiai ir atsakingai dirba aktyvių mokytojų kolektyvas. Mokykloje dirba nemažai abiturientų, kurie, baigę studijas universitetuose ir aukštesniosiose mokyklose, grįžta dirbti į mūsų mokyklą. Mokykla – tai kultūros židinys. Būtent čia į tradicinius mokyklos renginius (Kalėdinė prakartėlė, Senelių diena, Užgavėnės, Motinos diena ir pan.) susirenka kaimo bendruomenė. Į mokyklinių renginių sąrašą taip pat įtraukiamos ir Lietuvos bei Lenkijos valstybinės šventės.

     Mūsų mokykla noriai užmezga kontaktus ir bendradarbiauja ne tik su LIetuvos  miestų ir rajonų mokyklomis, bet ir su Lenkijos bei visos Europos mokyklomis. Esame viena pirmųjų Vilniaus rajono mokyklų, dalyvavusių tarptautiniame Comenius projekte. Užmezgėme naujas pažintis su partneriais iš Čekijos ir Rumunijos. Esame atviri ir pasirengę dalyvauti naujuose ir įdomiuose projektuose.

     Be to, mokykloje veikia įvairūs būreliai: dainų, šokių, kalbų, darbščiųjų rankų būreliai ir kt. Veikia liaudies dainų ir šokių ansamblis „Linksmosios žvaigždutės”. Mūsų mokiniai dalyvauja įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose.